Inteca

EA i SOA- czyli architektura w najlepszym wydaniu.

2016.01.25

Architektura korporacyjna oraz architektura zorientowana usługowo są często wymieniane w jednym zdaniu w kontekście doskonałości organizacji. Mówimy o ich komplementarności w realizowaniu celów oraz adresowaniu wspólnych wyzwań takich jak zgodność z regulacjami, zwinność biznesu i IT czy też burzenie silosów informacyjnych.

W cyklu artykułów pokażemy zalety jednoczesnego wykorzystania w organizacji EA oraz SOA skupiając się na:

 • EA i SOA w kontekście potrzeb organizacji
 • Miejscach kolaboracji obu podejść
 • Rolach i odpowiedzialnościach w EA i SOA oraz zależnościach między nimi
 • Korzyściach powiązania obu podejść
 • Opisaniu podejścia jednocześnie wykorzystującego EA oraz SOA

Ten artykuł jest pierwszym z cyklu i traktuje o miejscu EA i SOA w organizacji.

EA i SOA w kontekście potrzeb organizacji

Rozważania dotyczące potrzeb dzisiejszych organizacji skupiają się wokół elastyczności biznesowej. Ma ona zapewnić rozwój organizacji w wysoko konkurencyjnym środowisku. Dzisiejsze ryneki cechuje silna konkurencja dzięki powszechnemu dostępowi do informacji. Klienci bez większego problemu odnajdą w otoczeniu dostawców, a dostawcy potencjalnych klientów. Wymusza to na firmach stałe zwiększenie jakości swoich produktów oraz szybkiego dostosowania ich do potrzeb klientów- czyli do ogólnie rozumianej doskonałości w otoczeniu biznesowym. Można przytoczyć tutaj słowa Karola Darwina, który stwierdził, że w środowisku przetrwają nie najsilniejsi lub najbardziej inteligentni, ale tyko ci którzy najszybciej są w stanie dostosować się do zmian.

Potrzeba zwinności biznesowej wydaje się być niepodważalna szczególnie, gdy przypomnimy sobie chociażby problemy GM i słowa jej wiceprezesa Elmera Johnsona zapisane w notatce z 1988 roku „W znacznym stopniu nie doceniliśmy, jak głęboko zakorzeniony jest organizacyjny i kulturowy brak elastyczności, który ogranicza nasze możliwości operacyjne”. Pozostaje jednak pytanie o metodę podnoszenia elastyczności biznesowej organizacji. Napisano na ten temat wiele publikacji (m.in: Ron Ashkenas „The Boundaryless Organization: Breaking the Chains of Organizational Structure”). W naszym artykule nie będziemy analizowali wszystkich dostępnych metod. Skupimy się na jednej, naszym zdaniem najważniejszej, czyli na metodzie burzenia silosów biznesowych przy wykorzystaniu architektury korporacyjnej oraz architektury SOA. Zacznijmy od definicji obu terminów.

Architektura korporacyjna(EA)

Architektura korporacyjna rozumiana jako rzeczownik jest holistycznym widokiem organizacji, który pokazuje aktualne zależności pomiędzy blokami budującymi organizację, zależności docelowe oraz luki pomiędzy stanem aktualnym i stanem docelowym. Architektura korporacyjna rozumiana jako proces jest dyscypliną planowania na poziomie organizacji. Wspiera stworzenie planu migracji (w kontekście projektów/programów), który jest niezbędny do osiągnięcia docelowej architektury korporacyjnej.

Architektura korporacyjna poprzez współprace z ramami zarządczymi zapewnia realizację planu migracji zgodnie z wypracowanymi dla organizacji pryncypiami, standardami i wytycznymi. Do definicji holistycznego widoku organizacji wykorzystuje cztery typy domen architektonicznych: biznesowa, informacyjna, aplikacji i technologiczna. Definiuje jednocześnie plan migracji w kontekście bloków budujących organizację oraz zależności między tymi blokami.

Architektura zorientowana na usługi(SOA)

Architektura zorientowana na usługi jest holistycznym widokiem rozwiązania IT , który pokazuje zależności między usługami biznesowymi, komponentami oraz przepływami. Architektura (jako proces) zorientowana na usługi jest dyscypliną rozwoju oprogramowania IT. Wspiera stworzenie widoku rozwiązania IT w oparciu o wielokrotne wykorzystanie usług.

SOA wprowadza wiele pryncypiów i metod w celu stworzenia rozwiązania IT w oparciu o luźno powiązane usługi mogące ze sobą współpracować . Do definicji holistycznego widoku rozwiązania IT wykorzystuje cztery typy elementów: usługi, komponenty serwisowe, systemy operacyjny/spadkowe i przepływy między elementami.

Silosy biznesowe

Silosy biznesowe są problemem w większości dużych organizacji. Organizacje rozpadają się na odizolowane obozy o małej motywacji do współpracy, dzielenia się informacją czy produkowania wartości biznesowej. Grupy w silosach budują wysokie mury, neutralizując tym samym efektywność osób z różnych silosów biznesowych, które muszą ze sobą współpracować. Liderzy starają się zapewnić dobrobyt swojemu otoczeniu poświęcając często cele organizacji.

Dobrze wdrożona architektura korporacyjna oraz architektura zorientowana na usługi eliminuje silosy biznesowe. EA od strony biznesowej, a SOA od strony IT. Przyglądając się miejscom w organizacji, w których EA i SOA działają skutecznie, a które boleśnie odczuwają istnienie silosów biznesowych, możemy wyróżnić:

 • Efektywność projektową w kontekście celów organizacji,
 • Dostęp do informacji,
 • Kolaboracje w celu wytworzenia wartości biznesowej,

Efektywność projektową w kontekście celów organizacji

Projekty realizowane w organizacjach silosowych są często nastawione na zysk jednego działu a nie całej organizacji. Powodem tego jest dopuszczenie do realizacji projektów, które mają mało wspólnego z celami organizacji czy też jej zadaniami. Architektura korporacyjna adresuje ten problem, poprzez planowanie zmian w organizacji w oparciu o cele i zadania organizacji. Zaplanowane w EA projekty, które trafiają do portfela projektów mają jednoznaczne powiązanie ze strategią biznesową organizacji. Dzięki temu projekty, które adresują cele działów, ale mają luźne powiązanie ze strategią całej organizacji nie są realizowane.

Dostęp do informacji

Informacja to najważniejsza broń w walce o przewagę konkurencyjną. Niestety patrząc jak dzisiaj pracujemy możemy stwierdzić, że jeszcze wiele nam brakuje do ideału, którym jest dostęp do informacji niezbędnej do podjęcia trafnej decyzji. Kilka statystyk z badań IBM dobrze odzwierciedla opisywany problem:

 • 25% naszego czasu spędzamy na poszukiwaniu informacji;
 • 42% osób używa złej informacji do podjęcia decyzji;
 • Każdy pracownik spędza 20 min dziennie na tworzenie informacji która jest już w organizacji dostępna;
 • Średni czas wdrożenia pracownika to 45 dni. Specjaliści potrzebują 9 miesięcy;

Na opisaną sytuację składa się wiele przyczyn. Jednymi z najważniejszych są rozproszenie i duplikowanie informacji w firmie w różnych departamentach. Prowadzi to do utraty spójności i wartości informacji. Przechowywanie tej samej informacji w różnych systemach IT i udostępnianie jej tylko wybranym osobom z poszczególnych departamentów jest efektem silosowego podejścia do rozwoju systemów IT. SOA adresuje ten problem poprzez wielokrotne użycie usług biznesowych operujących na informacji. Usługi biznesowe są uwspólniane na poziomie organizacji, a nie na poziomie poszczególnych departamentów. Poszczególne departamenty wykorzystują tą samą usługę w celu dotarcia do informacji. Tym samym podejście SOA uniemożliwia redundancje, utratę spójności oraz ukrywanie informacji w organizacji.

Kolaboracja międzydziałowa

Wiele organizacji mówi o kolaboracji, cały czas odczuwając silne efekty silosów biznesowych. Popełnia wiele błędów, takich jak nagradzanie za indywidualne osiągnięcia, a nie za drużynowe mistrzostwo świata. Tego typu problemy można rozwiązać trudnymi zmianami na poziomie organizacyjnym lub mentalnym. Pozostaje jednak do zaadresowania efektywność procesowa, wymagająca kolaboracji wielu działów w organizacji. Tutaj z pomocą przychodzą nam tandem SOA i EA. Z jednej strony SOA to brak redundancji usług biznesowych oraz uwspólniony model informacyjny na poziomie organizacji- pozwalające swobodnie zarządzać procesami biznesowymi ponad murami silosów biznesowych. Z drugiej strony EA to konsolidacja inicjatyw biznesowych zmieniających organizację. EA odnajduje i konsoliduje wiele inicjatyw z różnych departamentów adresujących ten sam obszar zdolności biznesowej. Dzięki temu departamenty biznesowe w naturalny sposób przechodzą do współpracy w celu realizacji wspólnych projektów.

W niniejszym artykule pokazaliśmy czym są Architektura Korporacyjna i Architektura Zorientowana Usługowo i jakie są ich miejsca w organizacji. Opisaliśmy wpływ obu podejść na budowanie elastyczności biznesowej. W kolejnym artykule pokażemy obszary współpracy między oboma podejściami i ich wzajemne wsparcie w celu budowania doskonałej organizacji.

Enterprise Architecture

Architektura Korporacyjna

Analiza, projektowanie i planowanie Architektury Korporacyjnej w obszarach biznesu, danych, aplikacji i technologii w celu wsparcia zarządzania portfelem projektów i zarządzania projektami.

system_integrations

Integracja Systemów

Integracja istniejących i nowych aplikacji. Budowanie wielokrotnego użytku warstwę usług i APIs. Wprowadzenie ESB.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz zmienić te ustawienia. zamknij